Officers

Faculty Advisor : Prof. Hemant R. Thakkar

President                                                  Vice Preisdent

Panchasara Harsheel H.                               Shishu Anuj A.
     

Secratary                                                   Treasurer                                                   

Shah Nandish                                              Trivedi Mudit P.